NI BAWANG TEKEN NI KESUNA

SADURAN: IGN.SUARDEYASA
DARI NI DIAH TANTRI

Wenten katuturan satua anak masemeton istri sareng kalih, sane duuran mapesengan Ni Kesuna lan sane alitan Ni Bawang. Ni Kesuna anteng pesan magarapan nanging Ni Bawang kiul muwah lengit. Sedek dina anu Ni Bawang lan Ni Kesuna orahina nebuk padi teken Memene, ”cening-cening Bawang Kesuna sawireh meme mangkin jagi ka peken, niki gegaene jemak tebuk padine sareng kalih”. Mesaut Ni Kesuna ”Inggih me”, laut memene ka peken.
Sesampune luas ka peken ngomong lantas Ni Kesuna, ”Bawang-bawang niki sampun tengai jalan mangkin tuunang padine uli glebege, pang ten enggalan teke i Meme. Mesaut Ni Bawang, ”Tuunang-tuunang ja malu! nyanan tiang nebuk, lantas tuunange padine uli glebege teken Ni Kesuna. Sampun tuunanga padine saking glebege kaukina buin Ni Bawang teken Ni Kesuna, ”bawang-bawang niki sampun beten padine jalan ja nebuk”, malih Ni Bawang mesaut, ”tebuk-tebuk ja malu nyanan tiyang napinin”, Ni Bawang iteh mapayas, sambilange magending,
Gelisang satua, tebuka kone padine teken Ni Kesuna padidian, usan nebuk malih Ni Kesuna ngaukin Ni Bawang, ”bawang-bawang niki sampun dedek padine, meriki ja tapinang malu”, mesaut Ni Bawang, ”tapinang-tapinang ja malu nyanan tiang nglusabang”, kenten manten pesautne Ni Bawang tinda tulud kanti pragat Ni Kesuna nebuk padi.
Disampune usan nebuk padi, lantas Ni Kesuna nyemak jun luas kayeh sambilange nyalud. Disubane Ni Kesuna luas kayeh, lantas pesu eka dayane Ni Bawang. Ni Bawang enggal-enggal pesu tur nguap awakne aji oot, telah uapa awakne, glalang-gliling di tongosne nebuk padi kanti awakne bengil. Buin kejepne rauh memene saking peken laut matakon teken Ni Bawang, ”cening-cening Ni Bawang, dadi padian cening megae, men Ni Kesuna dija?” mesaut Ni Bawang, ”meme-meme Ni Kesuna aeng lengitne, uling tuni Ni Kesuna mapayas, ngreresik, maboreh, mapupur dogen gaene di jumaan, ten nyak bareng nebuk padi, mangkin Ni Kesuna kari kayeh ten teka-teka uli tuni”. Ningeh pesaduan Ni Bawang keto, jeg pedih memene lantas mamunyi, ”ih…..keto bikas nyaine Kesuna, antosang nyanan disubane teka uli kayeh, iwasin nyanan”, kenten memene mamunyi.
Malih jebosne, teka Ni Kesuna uli kayeh sambilanga nyuun jun. Nenten matakon malih, memene laut ngoros tur nigtig Ni Kesuna, kanti babak belur. ”Ih Nyai-nyai Kesuna, kene dogen bikas nyaine”, keto pamatbat memene sambilanga nignig ni Kesuna. Ni Bawang kedek ninggalin Ni Kesuna tigtiga tur orose teken memene. Ni Kesuna ngeling sambilange mamunyi, ”duuh…….duuh meme, napi pelih tiange mawainan meme mlegandahang titiyang”. kadi rasa cara anak buduh memene tigtig tur ngoros Ni Kesuna tur mamunyi banggras, ”eh nyai Kesuna, megedi nyai uli jumah, da pesan nyai mulih”!.
Ni Kesuna ngeling sigsigan sambilanga majalan, ”uduh nguda kene nasib tiange, napi pelih tiange, ngantos kakene panggihin tityang”. Ni Kesuna matilar saking umahne nenten karuan ane ungsina.
Gelisang satua Ni kesuna saget neked ring tengah alase. Negak ia di beten punyan kayune, sambilange ngeling sigsigan, ”napi peling tityange”. Ni Kesuna iteh nyelselin padewekan, ben sedihne magending sambilanga ngeling.
Tan pasangkan saget wenten kedis crukcuk Kuning tur matakon, ”cening-cening anak istri, nguda driki padidian, ngeling ring tengah alase, sira pesengan ceninge, napi mawinan cening kesasar di tengah alase?”. Mesaut Ni Kesuna, ”uduh Crukcuk Kuning, tulungin-tulungin ja titiyang, titiyang madan Ni Kesuna, titiyang tigtiga tur tundunga teken memen titiyange”. Ni Kesuna sambilanga ngeling sigsigan.
Lantas masaut I Crukcuk Kuning, ”nah ane naji nira nulungin, suud-suud cening sedih”. Laut Ni Kesuna cetol-cetolina baan I Crukcuk Kuning. Limane cetolina dadi gelang emas, baongne cetolina dadi kalung emas, Ni Kesuna icenina sarwa emas-emasan, makadi gelang, kalung, bungkung, subeng, bunga, makejang ento malakar aji emas, tur masoca intas. Sampun kenten I Crukcuk Kuning ilang!. Ni Kesuna lantas mulih kaumah dadongne, makejang awakne bek nganggo emas, ditu ia sayanganga pesan teken dadongne.
Gelisang satua kesuen-suen rauh Ni Bawang ka umah dadongne jagi ngidih baan api anggena nyakan, dapetanga Ni Kesuna nganggo sarwa emas. Matakon Ni Bawang, ”mbok-mbok Kesuna, jeg dija maan emas-emasan buka kene, dadi silih jebos, meled tiyang nganggo mas”, lantas mesaut Ni Kesuna, adi Ni Bawang yening meled teken emas buka kene, kema adi ka tengah alase derika wenten I Crukcuk Kuning ngicenin mbok sarwa emas”. Disampune mirengang raosne Ni Kesuna, lantas enggal-enggal Ni Bawang mulihne, ngorahin memene nigtig, tur sahasa ngoros Ni Bawang, lantas ngojog alas ane katujuhin Ni Kesuna.
Tan kacerita di jalan neked Ni Bawang di tengah alase. Lantas Ni Bawang mapi-mapi ngeling nyambat-nyambat crukcuk kuning ngidih tulung, ”aduh-aduh kene nasib titiyange, tigtiga tiang ajak i meme, crukcuk kuning tulungin ja titiang, tulungin ja titiyang”. Ni Bawang negak mapulisahan di beten punyan kayune, mapi-mapi sigsigan. ”uduh-uduh Crukcuk Kuning tulungin tiyang, tulungin titiyang, tityang tigtiga tur orosa teken memen tiyange”. Lantas Ni Bawang mogbog ngorahang unduke katigtig olih i memene. Ditu I Crukcuk Kuning mamunyi, ”nah jani nira nulungin, nanging kidemang panyingakane”. Mara cetolina dibaongne laut misi lalipi, limane cetolina dadi uled. Kupingne cetolina misi tabuan. Suud keto I Crukcuk Kuning ilang!.
Mara kedat panyingakane Ni Bawang nyerit tur tulung-tulung, glalang-gliling ngeling awakne telah sakit cegut lelipi, gancel tabuan lan singet uled. Sambilanga naanang sakit, lantas Ni Bawang malaib mulih nyambatang teken memene pariundukane teken memene, ”meme…meme…suwud tiyang melaksana corah, meme-meme pelih tiyang meme”. Kene panadine kapok Ni Bawang melaksana jele demen mapisunayang timpal. Memene masih inget teken awak salah ngugu pasaduan panak, tusing ja nureksain. Lantas alihina Ni Kesuna ka umah dadongne teken memene laut ditu ngajakin mulih tur nunas pangampura. Duaning asapunika, mulihne lantas Ni Kesuna ka umah memene. Uli dugase ento melah bagia kone ia manyama ajak dadua saling asah saling asuh, pada nyak seleg magarapan.
Keto katuturan Satua Ni Bawang teken Ni Kesuna.

SATUA BALI

Tuma teken titih
Salinan: IGN.Suardeyasa

Kacrita ada tuma nongos di lepitan tilam anake agung. Ditu iya kapepekan amah, maan ngisep rah anake agung kanti mokoh, nanging I titih nongos di selagan dinding anake agung. Dening iri ngiwasin I tuma mokoh, lantas iya kema ngalih I tuma. Satekane ditu, I titih matedoh ngomong “inggih jero gede, angob pisan tityang, ngatenang jerone ebuh. Sinah jerone kapepekan ajengan, nanging tityang satata kakirangan amah, kantos tityang berag sapuniki. Yan wantah jerone ledang, tityang sareng iriki. Mangda tityang dados sisyan jerone. Tityang pacang ngiring sapituduh jerone. Masahut I tuma “ih titih, pituwi saja buka omong caine, bapa nyak ngajak cai dini. Kewala ingetang pitutur bapane. Eda pesan cai ngulurin loban keneh caine. Anake ane loba, tusing buungan lakar nepukin sengkala. Lenan teken ento, tusing pesan dadi iri ati, ngranayang liyu ngelah musuh. Apang cai bisa malajahin kadarman. Keto pamunyine I tuma teken I titih.
Jani suba makakasian. I titih lega pesan kenehne dadi sisya I tumane. Sedek dina anu, ida anake agung merem-mereman. Saget I titih Makita ngisep rah anake agung. Ngomong I tuma “ih cai titih, eda iju ngutgut ida anake agung. Krana ida tonden sirep. I titih bengkung tusing dadi orahina,

Lantas iya sahasa ngutgut anake agung. Ida anake agung tengkejut, lantas matangi. Ditu ida ngandikaang parekane ngalih I titih. Parekane lantas ngalihin. Mara kebitanga di beten tilame, tepukina I titih luwa mwani, lantas matianga. Buwin ali-alihina, tepukina I tuma di lepitan kasure. Ditu lantas matianga. Pamragat mati I tuma ajaka I titih. Keto katuturan anake ane lobha, tusing bisa ngeret indriya, tan urungan lakar nepukin sengkala.

Kaketus saking ni diah Tantri.

%d blogger menyukai ini: