DIBALIK SEBUAH KELAHIRAN (KARMA PHALA)

Anakku lahir di Coma Wage Wuku Dukut warsa icaka siyu domas nanggu satus nanggu telung dasa kalih, ring warsa masehi pinanggal telulas sasi kasanga, warsa duangtali nanggu dasa, I Gusti Gede Radeawidi Brindavan.

Senin Wage punika lintang lembu, lakune api, wisesa segara, melaksana ati-ati, sami pikobet tinimbang sebeciknyane, nenten aluh grasa-grusu maring keneh, satya laksana, eling teken pikeweh anak len, becik inggyan tati krami, terang inggyan icap, alane yening kroda lintang sulit katuwunang, bobotan gawe.

Lintang Virgo, wwang sane metu rikalane puniki nyasane Anak Luh, ring planet kewastanin Mercuri sane ngabih, pradnyan, meled ring kebisaan, enggal miwah wikan. Sane meduwe wetu ring lintange puniki, nilis maring ketekan, lempeng ngangge sami tetimbang maring tindakan. Keketekane sami nilis, yening ngentikang kritik tajem kantos nyakitin anak len. Pikenohnyane ngangge lokika miwah melaksane gampang. Kekiranganyane, ten preside antuk nerima kritik sane linanan, ten sabar maring kebelogan anak len. Gampang surud lan demen ngelantur maring keneh, miwah ten preside ngambil pemutus.

SEKAR ALIT BALI

GINANTI
Saking tuhu manah guru
Mituturin cening jani
Kawruhe luwir sanjata
Ne dadi prabotang sai
Kaanggen ngaruruh merte
Saenun ceninge urip

MASKUMAMBANG
Keme laku ditu ada gedong cenik
Bersih wawu pragat
Sang kalih raris ngeranjing
Saget ngenah gegambaran

GINADA (Dharma Prawerti)
Sangkan apikin masolah
Mangden iwange tan nindih
Becik patute margiang, anggen gelar jeroning idup, satiane anggen panatas, mangden ngilis, nuncap kamoksan

PUCUNG (balineesch Leesboekje)
Bibi anu,
Lamun payu luas mandus antenge tekenang,
Yatnain ngaba masui tiuk puntul,
Bawang anggon pasikepan

SINOM (Sucita)
Sangkan da mangutang nyatna,
Undangan idupe lingling,
Da dropon manyujuh sukla
Apan tuhu lintang sulit,
Apang da dadi tungkalik, nyudia merta wisia tepuk,
Bisa ngukur kamampuhan, tan tan sida kraseng ati, da mamung, apa da dadi pangenan.

PANGKUR (sucita)
Sada lami sang sucita, bau eling matuptup mangeka sedih,
Srupatane deres metu,
tuara kena inampetan,
dadi medal bawose mangajap suung
duh nguda i ratu lagas,
mangutang tityang driki

DURMA (Sucita)
Sujatinya ne jati madan sawitra
Tan nyangka ngetohang urip
Ngawe mitrarta,
Sakeweh bayaning mitra
Lagas bareng manandangin,
Suka duka,
Pada bedak manulungin

DANDANG GULA (Sampik)
Titiang takut teken munyi manis
Ngaku tresna gampang nagih nadtad
Anak luh uli dini
Bantangin baan slaka sium joh para baan beli
Kaling ke aji kemikan
Makemulan galir bungut
Dija pacang saup jemak
Tuyuh ngucap mendep pisan suba nengil,
Keh manundun dakin basang

MIJIL (Taman Sari)
Cai buyung,
Buron liwat cenik
Musuh gede ento
Tusing pesan jerih ken i dewek
Liu suba ngalap pati urip
Janma agung alit,
Ring setra ya mapunduh

%d blogger menyukai ini: